Nasza działalność

Misją główną organizacji jest:

  • kontynuowanie dziedzictwa ideowego Armii Krajowej
  • upowszechnianie wiedzy na temat heroicznej walki Polaków o wolność i niepodległość Ojczyzny
  • budowanie poczucia dumy narodowej

Cele te organizacja realizuje przy wsparciu i życzliwości wolontariuszy, ludzi dobrej woli oraz współpracy z różnymi środowiskami, a w tym kultury, oświaty, a także władzami administracji państwowej, samorządowej oraz wojskowej.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej jest obecnie największym w Polsce stowarzyszeniem kombatanckim zrzeszającym byłych żołnierzy Armii Krajowej oraz członków organizacji niepodległościowych, które kontynuowały tę walkę po rozwiązaniu AK.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wraz ze Związkiem Inwalidów Wojennych oraz Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych należy do Światowej Federacji Kombatantów.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Rzeszowie, następnie przemianowany na Okręg Podkarpacki swoją działalność rozpoczął 28 maja 1990 r. Więcej o historii powstania związku – Historia powstania Okręgu Podkarpackiego.

 

Nowa odsłona strony internetowej została uruchomiona o godzinie 12:00 w dniu 14 sierpnia 2018 r. w przede dniu obchodów Święta Wojska Polskiego, pod merytoryczną opieką Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego kpt. w st. spocz. Julian Pawełek, przy zaangażowaniu dwóch osób z Komisji Historycznej – Upamiętnienia Historii AK Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK.

Historia powstania ŚZŻAK Okręgu Podkarpackiego

Historia powstania Okręgu Podkarpackiego sięga lat 80-tych XX w. , kiedy to na fali sukcesów „Solidarności”, środowisko rzeszowskich akowców podjęło pierwsze próby zrzeszenia się i utworzenia „Związku Solidarności Polskich Kombatantów”. Jego głównymi inicjatorami byli Henryk Cmela i Eugeniusz Kaszowski. Wiosną 1989 r. na zebraniu założycielskim Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie Henryk Cmela i Eugeniusz Kaszowski zostali wybrani w skład Zarządu Głównego. 

W dniu 22 czerwca 1989 r., podczas zebrania organizacyjno-założycielskiego pod przewodnictwem por. AK Bronisława Cmeli i z udziałem 126 żołnierzy Armii Krajowej, powstał Oddział Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rzeszowie. Pierwsze biuro Zarządu mieściło się w Pracowni Krajoznawczej Oddziału PTTK przy ulicy Matejki 2.

Pierwszy Zarząd Oddziału AK Rzeszów stanowili: Eugeniusz Kaszowski – prezes; Adam Rząsa – wiceprezes; Stefan Skibiński – wiceprezes; Franciszek Porada – sekretarz; Henryk Cmela – skarbnik; Augustyn Cwanek, Zbigniew Nyzio, Klementyna Rumowska, ks. Tadeusz Szetela – członkowie Zarządu. Komisja Rewizyjna: Bolesław Wandycz – przewodniczący; Ludwik Brydak i Eligiusz Janczyk – członkowie. Sąd Koleżeński: Marian Przygórzewski – przewodniczący; ks. Władysław Rękas i Zenon Soja – członkowie.

W marcu 1990 r. w wyniku połączenia Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, powołany został Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, władze Zarządu Głównego w Warszawie. Wówczas to także zdecydowano o utworzeniu utworzony Okręg AK Rzeszów na wzór okupacyjnego Podokręgu Rzeszów AK. 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Rzeszowie powołano uchwałą Zarządu Głównego z dnia 28 maja 1990 r. Dnia 27 września 1990 r., odbył się I Okręgowy Zjazd Delegatów ŚZŻAK, w którym uczestniczyli przedstawiciele 14 Oddziałów i Kół Związku z województw: krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego oraz zaproszeni goście z Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, Związku Inwalidów Wojennych, Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, „Sybiraków”. 

Podczas Zjazdu został wybrany dwunastoosobowy Zarząd Okręgu z Eugeniuszem Kaszowskim jako prezesem; jedenastoosobowy skład Rady Okręgu na czele z przewodniczącym Bronisławem Cmelą; powołano także pięcioosobową Komisję Rewizyjną z przewodniczącym Franciszkiem Prędkim oraz pięcioosobowy Sąd Koleżeński, któremu przewodniczył Mieczysław Skotnicki, jak również ośmiu delegatów na Zjazd Krajowy.

Biuro Związku, dzięki przychylności i życzliwości władz Zakładów Energetycznych w Rzeszowie, znalazło swoją siedzibę w ich budynku przy ulicy 8 Marca 6. 

Podkarpacki Okręg ŚZŻAK początkowo zrzeszał 2634 członków zwyczajnych i 456 nadzwyczajnych.